Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Levenswerk: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Levenswerk en de klant waarop Levenswerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Levenswerk voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

Producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Levenswerk in het aanbod worden genoemd. Voor de werking van geneeskrachtige stenen aanvaardt Levenswerk geen enkele aansprakelijkheid.

Bestelling

Levenswerk levert direct na ontvangst van betaling.
Over het retourneren van zendingen/producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft, om binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting in de originele verpakking te retourneren.
De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Levenswerk over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Levering

Levenswerk doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – om welke reden dan ook – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Levenswerk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Levenswerk schriftelijk in kennis te stellen.
De bestellingen worden per post verstuurd. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Verzending

Levenswerk draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Levenswerk gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie

Levenswerk garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de rekening/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Bij een gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal Levenswerk op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Levenswerk tevens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Levenswerk overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Levenswerk te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Levenswerk of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Levenswerk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Levenswerk is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Levenswerk geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Levenswerk. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Levenswerk.
Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Levenswerk gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Levenswerk. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Levenswerk verstrekt – zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Levenswerk geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.